Medicinsk Ansvarsfriskrivning och Förbehåll

Våra begränsningar och intentioner med hälsotester


Köpvillkor - Medicinsk Ansvarsfriskrivning och förbehåll

Som konsument och kund hos oss är det viktigt att du förstår vårt syfte med våra hälsotester och vilka begränsningar dessa har. Läs även Viktig information innan du beställer ett hälsotest. Nedan följer dessa på svenska och på engelska. Dessa kan även uppdateras löpande.

Om du har hälsobekymmer eller känner dig dålig rekommenderar FemineaLab starkt att du omedelbart söka medicinsk hjälp från hälso- och sjukvården. Vid en medicinsk nödsituation, vänligen ring 112. Det är viktigt att du som konsument är medveten om att analysresultaten ibland kan vara missvisande på grund av faktorer som till exempel inte följt de tillhandahållna instruktionerna för provtagning eller av andra anledningar.

Allmän Medicinsk Information

Efter att ha mottagit resultaten från de medicinska analyserna från analyslaboratoriet granskar FemineaLab värdena och, om det finns något värde/resultat som är utomordentligt (för lågt eller för högt), tillhandahåller konsumenten allmän medicinsk information baserad på etablerad medicinsk teori. Denna information är rent teoretisk och utgör inte personlig medicinsk rådgivning, konsultation eller individuell behandling.

FemineaLabs roll är att förklara vad värdet generellt kan innebära och föreslå vad en person, i den situationen, generellt kan göra.

Begränsad Personanpassning

Konsumenten erkänner och godkänner att informationen som mottas från FemineaLab är allmän till sin natur och kanske inte är 100% tillämplig på deras specifika fall.

FemineaLab arbetar med ett begränsat urval av analyser, som väljs av konsumenten, och har inte skyldigheten att begära ytterligare analyser, analysera ytterligare detaljer eller verifiera konsumentens personliga situation.

Konsumenten är 100% ansvarig för alla beslut de fattar baserat på den information och de förslag/rekommendationer de mottar från FemineaLab.

Ingen Personanpassad Information eller Behandling

Konsumenten är medveten om att de inte kan begära personanpassad information, svar eller behandling från FemineaLab.

FemineaLab erbjuder inte, och konsumenten har inte rätt till, personanpassad medicinsk rådgivning, konsultationer eller individualiserad behandling.

FemineaLabs tjänster är begränsade till att tillhandahålla allmän och teoretisk information angående de värden som erhållits från analyserna.

Begränsad Roll för Läkaren

Även om den medicinska informationen tillhandahålls av en svensk läkare, är konsumenten insatt i att läkarens roll är begränsad till att tillhandahålla allmän och teoretisk information relaterad till de värden som erhållits från analyserna.

Läkaren kommer inte att begära ytterligare dokument eller detaljer från konsumenten, eftersom de inte behandlar konsumenten som en patient.

Observera att för vissa tester tillhandahåller läkaren ingen information alls och för sådana tester tillhandahålls enbart svar från laboratoriet.

Konsumenten är uttryckligen medveten om att de inte betraktas som en patient hos FemineaLab eller hos den läkare som tillhandahåller den allmänna och teoretiska medicinska informationen i abstrakt form i relation till analysresultaten.

Konsumentens Ansvar

Konsumenten förstår och accepterar att denne är ensamt ansvarig för eventuella åtgärder denne vidtar baserat på den information och rekommendationer som tillhandahålls av FemineaLab.

Konsumenten har diskretion att avgöra om de önskar genomgå ytterligare analyser eller följa några förslag som tillhandahålls av FemineaLab.

Icke-Medicinsk Roll för FemineaLab

Det är viktigt att förstå att FemineaLab inte utför några medicinska tester/analyser och inte heller deltar i medicinsk verksamhet.

FemineaLabs roll är begränsad till att underlätta genomförandet av tester/analyser med laboratoriet och tillhandahålla konsumenten med resultaten. FemineaLab ger inte medicinska råd, diagnoser eller behandling.

Beskrivning av Blodanalys

Det konsumenten får från FemineaLab är endast en teoretisk analys av resultaten från konsumentens blodprov, utförd av licensierade svenska läkare och/eller laboratoriet.

Dessa kommentarer ger en allmän översikt över avvikelser från referensvärden och utgör inte medicinska konsultationer eller specifika råd om vilka åtgärder du bör vidta.

Den information som tillhandahålls av FemineaLabs läkare är inte anpassad för enskilda konsumenter.

Ingen Diagnos eller Förklaring

Konsumenten kommer inte att få någon diagnos eller förklaring till varför deras specifika värden visar det de gör.

Begränsningar i Hälsobedömning

FemineaLabs blodanalys kan inte fastställa om konsumenten är i god hälsa eller har några medicinska tillstånd enbart baserat på blodprover. Den kan dock identifiera förhöjda eller låga värden i jämförelse med etablerade referensvärden.

Avsaknad av Omfattande Diagnostik

Produkterna som erbjuds av FemineaLab täcker inte alla möjliga diagnoser eller variationer i blodvärden. Även värden som anses vara 'normala' kan ibland avvika från referensvärden. Bedömningen av om resultaten avviker signifikant görs av FemineaLabs läkare från fall till fall. Vid betydande avvikelser kommer FemineaLab alltid att initiera kontakt med konsumenten, men någon medicinsk konsultation via e-post eller telefon ges ej.

Terms of Purchase - Medical Disclaimer and Limitations

As a consumer and customer with us, it is crucial that you understand the purpose and limitations of our health tests. These may also be updated periodically.

If you have health concerns or feel unwell, FemineaLab strongly recommends that you seek immediate medical assistance from healthcare professionals. In case of a medical emergency, please dial 112. It's important for you as a consumer to be aware that the results of the analyses can sometimes be misleading due to various factors, such as not following the provided sampling instructions or for other reasons

General Medical Information

FemineaLab, after receiving the results of the medical analyses from the analyses laboratory, verifies the values and, if there is any value/result outstanding (too low or too high), provides the consumer with general medical information based on established medical theory. This information is purely theoretical and does not constitute personal medical advice, consultation, or individualized treatment. FemineaLabs’s role is to explain what the value might generally mean and suggest what a person, in that situation, might generally do.

Lack of Personalization

The consumer acknowledges and agrees that the information received from FemineaLab is general in nature and may not be 100% applicable to their specific case. FemineaLab works with a limited set of analyses, chosen by the consumer, and does not have the obligation to request additional analyses, analyse additional details, or verify the personal situation of the consumer. The consumer is 100% liable for any decisions they make based on the information and suggestions/recommendations received from FemineaLab.

No Personalized Information or Treatment

The consumer is aware that they cannot request personalized information, answers, or treatment from FemineaLab. FemineaLab does not offer, and the consumer is not entitled to, personalized medical advice, consultations, or individualized treatment. FemineaLab's services are limited to providing general and theoretical information regarding the values obtained from the analyses.

Limited Role of the Doctor

Even though the medical information is provided by a Swedish doctor, the consumer acknowledges that the doctor’s role is limited to providing general and theoretical information related to the values obtained from the analyses. The doctor will not request additional documents or details from the consumer, as they do not treat the consumer as a patient. The consumer is explicitly aware that they are not considered a patient of FemineaLab or of the doctor that provides the general and theoretical medical information related in abstract to the results of the analyses.

Note that for some tests, the doctor provides no information at all, and for such tests, only answers from the laboratory are provided.

Consumer Responsibility

The consumer understands and accepts that they are solely responsible for any actions they take based on the information and recommendations provided by FemineaLab. The consumer has the discretion to decide whether they wish to undergo additional analyses or follow any suggestions provided by FemineaLab.

Non-Medical Role of FemineaLab

It is essential to understand that FemineaLab does not perform any medical tests/analyses, nor does FemineaLab engage in medical practice. FemineaLab’s role is limited to facilitating the arrangement of tests/analyses with the Laboratory and providing the consumer with the results. FemineaLab does not provide medical advice, diagnoses, or treatment.

Description of Blood Analysis

What the consumer receives from FemineaLab is only a theoretical analysis of the results of consumer’s blood tests, from licensed Swedish doctors and/or the laboratory. These comments offer a general perspective on deviations from reference levels and do not constitute medical consultations or specific advice regarding actions you should take. The input provided by FemineaLab’s doctors are not tailored to individual consumers.

No Diagnosis or Explanation

The consumer will not receive a diagnosis or an explanation for the reasons behind their specific value readings.

Health Assessment Limitations

FemineaLab’s blood analysis cannot determine whether the consumer is in good health or have any medical conditions solely based on blood samples. However, it may identify elevated or low values when compared to established reference values.

Absence of Comprehensive Diagnosis

The products offered by FemineaLab do not cover all possible diagnoses or variations in blood values. Even readings considered "normal" can occasionally deviate from reference values. The determination of whether results are significantly deviant is assessed by FemineaLab’s doctors on a case-by-case basis. In the event of significant deviations, FemineaLab will always initiate contact with the consumer, but any medical consultation via e-mail or phone is prohibited.