järn-feminealab

Järnmättnad

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Mineraler

Järnmättnad är ett mått på mängden järn som är bundet till proteinet transferrin i blodet.

Transferrin är ett protein som bär järn i blodet, och järnmättnaden är ett mått på hur mycket av transferrin som bär järn.

Järnmättnad uttrycks vanligtvis som en procent och beräknas genom att dividera mängden järn som är bundet till…

järn-feminealab

Transferrin

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Mineraler

Transferrin är ett protein som finns i blodet och är ansvarigt för att bära järn runt i kroppen.

Järn är en viktig mineral för många kroppsfunktioner, inklusive syrebärande och immunsfunktion.

Transferrin binder till järn och transporterar det…

järn-feminealab

Järn

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Mineraler

Järn är en essentiell del för syretransporten i kroppen. Järn ingår som en del i proteinet hemoglobin vilket ansvarar för syretransporten blodet och i myoglobin som sköter syretransporten i musklerna. Utöver syretransporten så ingår järn även i olika…